Regulamin

REGULAMIN SKLEPU WALLPRINT24.PL

 

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie sklepu internetowego wallprint24.pl działającego pod adresem http://wallprint24.pl, jest: Welmedia z siedzibą w Gdyni 81-025 przy ul. Dachnowskiego 5, NIP: 9580528566, REGON: 192948750 (dalej zwanym „Sklepem”).

II. REALIZACJA I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy wallprint24.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu.

2. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie pod adresem http://wallprint24.pl.

3. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

5. Aby dokonać zakupu w Sklepie, nie jest wymagane założenie konta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, w tym danych osobowych, umożliwiających kontakt i wysyłkę towaru.

6. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej http://wallprint24.pl.

7. Po złożeniu prawidłowego zamówienia w formularzu zamieszczonym na stronie http://wallprint24.pl Klient otrzymuje informację zwrotną zawierającą unikalny numer zamówienia (tzw. ID) za pośrednictwem poczty e-mail. E-mail jest również gwarancją, że zamówienie zostało złożone prawidłowo i dotarło do Sklepu. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowego adresu, telefonu oraz adresu e-mail.

8. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu. W przypadku odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu całą otrzymaną od niego należność.

9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji zamówienia tylko częściowej realizacji albo anulowania całości zamówienia.

10. W przypadku, gdy towar jest niedostępny lub jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową. Sklep w takim wypadku ma możliwość zaproponowania Klientowi spełnienia świadczenia poprzez przesłanie innego towaru odpowiadającego pod względem jakości, przeznaczenia i ceny pierwotnie zamówionemu towarowi, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem z jednoczesną informacją o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia, w którym to przypadku nie dochodzi do zawarcia nowej umowy.

11. W przypadkach, gdy Klienta zdecyduje o anulowaniu zamówienia (pkt 9 powyżej) albo o nieprzyjęciu świadczenia (pkt 10 powyżej), Sklep zwraca Klientowi całą uiszczoną wcześniej należność niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

12. Sklep wallprint24.pl zastrzega sobie prawo do organizowania czasowych promocji na towary. Zasady promocji, w tym sposoby dostawy towaru, sposoby płatności oraz ceny oferowanych produktów obowiązują do terminu obowiązywania danej akcji promocyjnej, odwołania akcji promocyjnej lub do wyczerpania zapasu promocyjnych produktów.

13. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i przygotowane do wysłania. W przypadku wysyłania towaru partiami faktura, obejmująca daną partię, zostaje wystawiona w chwili skompletowania i przygotowania danej partii do wysyłki.

14. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt ze Sklepem e-mailem pod adresem: bok@wallprint24.pl Do skuteczności cofnięcia lub zmiany zamówienia konieczne jest wyraźne potwierdzenie cofnięcia lub zmiany przez Sklep, co będzie miało miejsce wyłącznie w przypadku otrzymania przez Klienta maila w tym zakresie.

15. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie, podczas dokonywania zamówienia lub przy zapisach do newslettera są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz usługi newslettera oraz mogą być przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie „Konto klienta”. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku realizacji zamówienia złożonego w Sklepie.

16. Dane osobowe przekazywane przez klientów są przetwarzane przez Sklep działający, jako Administrator Danych Osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

17. Dane osobowe klienta pozyskiwane za pośrednictwem Strony Internetowej są przeznaczone do użytku wewnętrznego firmy Welmedia z siedzibą w Gdyni. Klienci mają prawo wglądu i wnoszenia poprawek do ich danych osobowych oraz do wyrażenia sprzeciwu, co do ich przetwarzana, jak również mają prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle, co jednak wiązać się może z niemożliwością realizacji złożonego zamówienia.

III. CENY TOWARÓW

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminami danej promocji.  Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.

3. Minimalny koszt zamówienia wynosi 50,00 zł brutto plus koszty przesyłki.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

– płatność PRZELEW ZWYKŁY, czyli przelew na konto bankowe. Klient ma 14 dni na dokonanie wpłaty za zamówiony towar. Po upływie tego terminu bez dokonania zapłaty Sklep będzie uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. Dane do przelewu:
Welmedia, ul. Dachnowskiego 5, 81-025 Gdynia
67 1140 2004 0000 3102 3493 3787

– Płatność online przelewy24.pl wykonywane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Więcej informacji na temat płatności znajdziesz TUTAJ.

– Płatność GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM. Płatność możliwa jest tylko w przypadku odbioru towaru w siedzibie firmy w Gdyni.

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Orientacyjny czas realizacji zamówienia od momentu zaksięgowania pełnej wpłaty na konto bankowe to 5 dni roboczych. Sklep wallprint24.pl dokłada wszelkich starań by czas realizacji i wysyłki zamówienia był jak najkrótszy. Sklep nie odpowiada za opóźnienia wynikające z powodu firmy doręczającej/kurierskiej. W przypadkach, gdy zamówione produkty są realizowane w różnych terminach, całość zamówienia jest wysyłana po skompletowaniu wszystkich zamówionych produktów.

2. Przesyłka realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sklep.

3. Przesyłki wysyłane są tylko w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

4. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszczona na stronach produktowych sklepu oraz w „koszyku” podczas składania zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych towarów ponosi Klient. O kosztach tych Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego zamówienia.

5. Obwód paczki nie może wynosić więcej niż 419cm a długość paczki nie może wynosić więcej niż 270cm. Przesyłki przekraczające maksymalne wymiary wymagają specjalnej wyceny zgodnej z wagą wymiarową.

6. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

VI. ZWROTY/REKLAMACJE

1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) a, w przypadku osób/podmiotów niebędących konsumentami, zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi na podstawie ustawy Kodeks Cywilny.

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednocześnie przypominamy, że nasz adres e-mail do kontaktu z klientami to reklamacje@wallprint24.pl

2. Z uwagi na to, iż nabywane w Sklepie towary i usługi są skonfigurowane i wykonywane na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia złożonego przez Klienta, zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy (czyli zwrotu bądź wymiany towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny) nie przysługuje.

3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od chwili jej wydania. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klient jest konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.

4. Klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji w formie pisemnej. Należy sporządzić dokumentację w postaci zdjęć cyfrowych i przesłać na adres e-mail: reklamacje@wallprint24.pl. W przypadku reklamacji Klient powinien odesłać towar na adres: Welmedia z dopiskiem „Dział Reklamacji”, ul. Nowodworskiego 2, 81-025 Gdynia.

5. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub, za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

6. Nie stanowią podstawy niezgodności towaru z umową różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie wallprint24.pl, które to różnice wynikają z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, urządzeń mobilnych oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnice w barwach i odcieniach.

7. Reklamacji nie podlegają:

  • uszkodzenia mechaniczne (podarcia, obtarcia, obicia itp.) powstałe z przyczyn innych niż wada tkwiąca w towarze,
  • uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru,
  • uszkodzenia wynikłe z normalnego zużywania się towaru,
  • uszkodzenie wynikłe z powodu używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • odbarwienia spowodowane z niewłaściwym użytkowaniem towaru.

VII. PRAWA AUTORSKIE

1. W przypadku gdy Kupujący przekazuje do realizacji własne materiały graficzne, oświadcza tym samym, że posiada do nich prawa autorskie.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zażądania od Kupującego pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do materiału, który przekazuje. W przypadku gdy nie zostanie ono przedstawione, istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych w tym rozdziale obowiązują przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ. U.z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z pózn. zm.).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2016 r.

4. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z systemu teleinformatycznego Sklepu to: np. komputer lub urządzenie mobilne z systemem co najmniej Windows XP i przeglądarką internetową co najmniej IE 7.x, Firefox, Opera, Safari, Chrome.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów lub użytkowników Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

6. Sklep wallprint24.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych na jego koszt, chyba że zostało to wcześniej ustalone pomiędzy Klientem i konsultantem Sklepu za pośrednictwem poczty e-mail.

7. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą na podstawie protokołu spisanego w obecności kuriera doręczającego , zatem prosimy o uważne obejrzenie przesyłki w obecności tychże osób.

8. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej z Sklepem jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu.

9. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.